A projekt leírása

A projekt címe

A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein

A projekt száma

TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001

A projekt adatai

Kedvezményezett: Miskolci Egyetem
Megítélt támogatás: 2 033 092 007,-Ft
Elfogadott projekt összköltség: 2 140 096 850,-Ft
Támogatás mértéke: 95%
Időtartam: 24 hónap (2011.03.01 – 2013.05.29)

Projekt menedzsment

Projekt szakmai vezetője: Dr. Gácsi Zoltán
Projektmenedzser: Dr. Szemmelveisz Tamás
Projekt pénzügyi vezetője: Beliczky Miklós
A kutatási eredmények hasznosulásáért felelős szakmai vezető: Dr. Mertinger Valéria
Infrastruktúra koordinátor: Dr. Palotás Árpád Bence
Stratégiai tervező: Dr. Madarász Tamás
A projektmenedzser asszisztense: Baumli Beatrix, 2012.05.21.-től: Havasi Vanda
A pénzügyi vezető asszisztense: Batta Beatrix
A szakmai vezető asszisztensei: Rajhárd Bettina, Roneczné Ambrus-Tóth Judit

A projekt célja

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a Miskolci Egyetem vonzerejének növeléséhez a minőség javításán keresztül, ezzel elősegítse a régió gazdasági és társadalmi modernizálását. Ennek érdekében a Miskolci Egyetem a hazai gazdaság és társadalom szempontjából kiemelt fontosságú, stratégiai kutatási területeken a kiválósági központok fejlesztésén keresztül nemzetközi színvonalú K+F+I tevékenység műveléséhez szükséges szellemi kapacitás ("kritikus tömeg") felépítésére törekszik. A cél eléréséhez szükséges kutatási infrastruktúrafejlesztést az elnyert TIOP-1.3.1-10/1 pályázat fogja biztosítani.
A projekt célja négy stratégiai célkitűzés köré csoportosítható: a szellemi potenciál fejlesztése, a kutatási infrastruktúra fejlesztése, a stratégiai kutatási területek minőségi fejlesztése és az intézmény kapcsolatrendszerének fejlesztése. A célkitűzéseket négy stratégiai jelentőségű Kiválósági Központ munkája által kívánjuk elérni. A létrehozandó Kiválósági Központok és a bennük működő kutatói műhelyek fő feladata, hogy nemzetközi elismertségű szenior kutatók köré eredményes kutatói teamek épüljenek fel. A sok szakterületen belterjes kutatói csoportokba új kutatók kapcsolódhatnak be növelve a kutatói motiváltságot és kihasználva az interdiszciplinaritásban rejlő előnyöket. A fiatal kutatók (PhD jelöltek és MSc hallgatók) számára biztosítandó minőségi témavezetés, és a kutatási feltételek biztosítása közvetlen hatással vannak az érintett doktori iskolák képzésének színvonalára, a hallgatói tehetséggondozásra és a kutatói utánpótlásra. A Stratégiai Tanácsadó Testület segítségével kijelölt stratégiai kutatási témák területén cél a kutató teamek pozícionálása az országos, európai és még szélesebb körű nemzetközi szakmai és tudományos közegben.

Kiválósági Központok
A projekt keretében négy olyan Kiválóság Központ jön létre, amely feltérképezi és kihasználja a Karok közötti infrastrukturális és kutatási kapacitásban meglévő szinergia lehetőségeket; stratégiai partnerséget épít a Régió kulcsszereplőivel; a rendelkezésre álló infrastruktúrára alapozva összehangolt fejlesztésbe kezd, elkerülve a párhuzamosságokat; feltételeket teremt régióbeli fiatal kutatók helyben tartására magas színvonalú kutatási környezet és tudományos vezetés biztosításával; lehetőséget nyújt más régióbeli, határon túli vagy külföldre távozott doktoranduszok, posztdoktorok és szenior kutatók régióbeli letelepítésére. A fejlesztés megalapozza a Miskolci Egyetem tudományos teljesítményének növekedését.

1. Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ
Vezeti: Dr. Lakatos István akadémikus
Az Európai Unió fontos célkitűzése a környezettel és erőforrásaival való fenntartható gazdálkodás, az éghajlat, a bioszféra, az ökológiai rendszerek és az emberi tevékenység közötti kölcsönhatásokra vonatkozó tudás fejlesztése, valamint új technológiák, eszközök és szolgáltatások kifejlesztése a globális környezeti problémák egységes kezelése érdekében. A Kiválósági Központ tudományos műhelyei érdemi kutatómunkát kívánnak végezni a vízkészlet-gazdálkodás, a humán és környezeti kockázatok csökkentése, és a természeti erőforrások fenntartható használatának témakörében, beleértve a talaj-, termőföldvédelem és a hulladékgazdálkodás kérdéseit is.
Az "Energia" mint a fenntartható fejlődés kulcsfontosságú területe, szintén kitüntetett szereppel bír. A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek célja a fenntartható, importtól kevésbé függő, az energiaforrások – különösen a megújuló és alternatív források – kombinációján alapuló energetikai rendszer létrehozása. Az új rendszer három területen hozhat eredményt: javul az ellátás biztonsága, nő a Régió gazdaságának versenyképessége, miközben biztosítja a fenntartható fejlődést. A környezet- és energia kutatás földtudományokhoz kapcsolódó területein különösen drága és nagy volumenű adatrendszereken dolgozunk. A kutatások kiterjednek az ezekben rejlő földtudományi információ kivonására szolgáló módszerek nemzetközi színvonalon történő fejlesztésére is. Tudományos műhelyek: Környezet és fenntartható természeti erőforrás gazdálkodás (Dr. Bőhm József), Energiagazdálkodás (Dr. Tihanyi László), Geoinformációfeldolgozás
(Dr. Dobróka Mihály).

2. Alkalmazott Anyagtudomány és Nanotechnológia Kiválósági Központ
Vezeti: Dr. Roósz András akadémikus
Az európai ipar versenyképességének javításához elengedhetetlen a tudásintenzív ipar kialakítása, ebben a folyamatban az újszerű tulajdonságokkal rendelkező anyagok kulcsszerepet töltenek be, és számos területen megalapozzák a műszaki haladást. A projekt legfontosabb célja kapcsolódni az anyagtudományi, anyaginformatikai, nanotechnológiai és nanotoxikológiai kutatásban és fejlesztésében élenjáró nemzetközi trendekhez, alkalmazni a legmodernebb tudományos módszereket, eljárásokat és tapasztalatokat. Fontos törekvés a különleges tulajdonságokkal rendelkező anyagokra vonatkozó tudás bővítése, ismeretlapú, igényre szabott és előre jelezhető jellemzőkkel rendelkező anyagok kutatása. Tudományos műhelyek: Tudásintenzív anyaggyártás (Dr. Roósz András), Multifunkcionális anyagok (Dr. Gácsi Zoltán), Nanotechnológia (Dr. Kaptay György), Mikro és makro-funkcionalitás integrálása a vegyipari technológiába (Dr. Lakatos János), Anyaginformatika és képelemzés (Dr. Barkóczy Péter), Kísérletes és diagnosztikai élettudományok (Dr. Barkai László).

3. Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ
Vezeti: Dr. Illés Béla egyetemi tanár
Az intelligens berendezések alkalmazása a gazdaságban a versenyképesség meghatározó eleme. A logisztika, a mechatronika, az automatizálás szakterületén a berendezések hatékony irányítása, vezérlése és ellenőrzése megköveteli az intelligens rendszerek alkalmazását. A komplex anyagáramlási-, valamint szerelési folyamatok optimális újraszervezésével. tervezésével, magas fokú automatizálásával, valamint az egyes folyamatok rendszerelemeinek intelligens kommunikációjával nagymértékben javítható a rendszerek teljesítőképessége. A fenti eszközök, valamint az újszerű technológiák kifejlesztése lehetővé teszi a folyamatosan változó termelési és szolgáltatási igényekhez való magasabb fokú alkalmazkodás- illetve rugalmasság képességének fokozását, a megbízhatóbb működés elérését. Az intelligens rendszerek csak megfelelő gazdaságosság, kommunikáció, illetve jogi szabályozás esetén piacképesek, ami indokolja a mechatronikai és logisztikai rendszerek hatékonysági és gazdasági vizsgálatát és alkalmazását.
Tudományos műhelyek: Mechatronikai rendszerek és elemeinek kutatása és fejlesztése (Dr. Szabó Tamás), Logisztikai rendszerek hatékonyságnövelési eljárásainak, módszereinek kutatása (Dr. Illés Béla), Vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs rendszerek megbízhatóságának növelése a logisztikai és mechatronikai alkalmazásoknál (Dr. Czap László), Innovatív megoldások a szervezetek irányításában a versenyképesség fokozására (Dr. Szakály Dezső).

4. Innovációs Gépészeti Tervezés és Technológiák Kiválósági Központ
Vezeti: Dr. Jármai Károly egyetemi tanár
Az Európai Unió egyik fontos célkitűzése az innováció serkentése, a leghatékonyabb környezetbarát technológiák alkalmazása, fejlesztése. Az alprojekt célja a kutatási potenciál fejlesztése olyan kutatásokkal, amelyek innovatív modellezést, tervezést és technológiai folyamatokat valósítanak meg. Az alprojektben a tudományos kutatás és publikáció mellett kiemelten kezeljük a doktorandusz képzést is. A tervezés témakörében a cél új-generációs végeselemes-modellek és eljárások kifejlesztése, amelyek hatékonyabban és megbízhatóbban modellezik a vizsgált szerkezeteket, jelenségeket; tervezési algoritmusok elemzése, fejlesztése; termékéletpálya, életciklus elemzés, sajátosságok feltárása; környezettudatos elvek kutatása és alkalmazása; termékfejlesztés kötöttségrendszerének rendszerbe foglalása; műszaki rendszerek hajtáslánc felépítésének általános elvű kezelése; akusztikai és rezgéstani vizsgálatok alkalmazása a termékfejlesztésben; fémszerkezetek, hegesztett szerkezetek optimális méretezése, újszerű algoritmusok alkalmazása; gépészeti és alternatív üzemanyag kutatások energetikai mérőcella, szélcsatorna és numerikus szimuláció együttes alkalmazásával a járműipar számára. A gépészeti technológiák területén cél a környezetbarát-, szerves vegyipari-, valamint folyamatos technológiák vizsgálata, energia-racionalizálása; innovatív anyagtechnológiák, képlékenyalakító eljárások fejlesztése, fémes anyagok és ötvözetek szabályozott hőbevitelű hegesztése, generáció váltás a termokémiai kezelések területén, professzionális mechanikai anyagvizsgálatok, számítógéppel segített technológiai folyamattervezés és folyamatmodellezés, továbbá a befejező precíziós megmunkálások kutatása jelenti a kutatások fő irányát.
Tudományos műhelyek: Innovatív anyagtechnológiák, számítógéppel segített technológiai folyamattervezés és folyamatmodellezés (Dr. Tisza Miklós), Befejező precíziós megmunkálások kutatása (Dr. Kundrák János), Gépészeti és alternatív üzemanyag kutatások energetikai mérőcella, szélcsatorna és numerikus szimuláció együttes alkalmazásával (Dr. Szabó Szilárd), Innovatív gépészeti termékfejlesztés (Dr. Kamondi László), Nemlineáris mechanikai jelenségek modellezése és végeselemes szimulációja (Dr. Bertóti Edgár), Fémszerkezetek optimális méretezése, új algoritmusok alkalmazása (Dr. Jármai Károly), Innovatív környezetbarát technológiák fejlesztése és az energiahatékonyság növelése a vegyiparban (Dr. Siménfalvi Zoltán).

A projekt célcsoportja
A projekt közvetlen célcsoportja a Miskolci Egyetem oktatói, kutatói, MSc és PhD hallgatói. A közvetlen célcsoporthoz sorolhatjuk a Kárpát-medencében élő PhD-vel rendelkező magyar származású kutatókat, valamint a nemzetközileg elismert, a Kiválósági Központok stratégiai kutatási területein dolgozó vezető hazai és külföldi kutatókat, akik eséllyel pályázhatnak meghirdetésre kerülő kutatói helyekre. A közvetett célcsoport tagjai a gazdaság szereplői, nagyvállalatok és KKV-k, mint a K+F+I igényoldali szereplői, mint lehetséges megrendelők, kutatóintézetek és szakmai szervezetek. A piaci szereplőknél rövidtávon elsősorban nem közvetlenül hasznosul a kutatási minőség és infrastruktúra fejlesztés hatása, de hosszabb távon a minőségi kutató munka eredményeként haszonélvezői lehetnek a fejlesztésnek. Ide tartoznak az intézmény jelenlegi alapszakos hallgatói, mint jövőbeli MSc és PhD hallgatók.

A projekt mérföldkövei

Projekt szakaszai Mérföldkő Elérni kívánt eredmények Határidő
Projektindítás Projekt Irányító Testület alakuló ülése Támogatási Szerződés aláírását követően a projektben vállalt feladatok, a kijelölt felelősök, a
legfontosabb határidők áttekintése
2011. 04.11.
Projektindító koordinációs értekezlet A projektben vállalt feladatok, a kijelölt felelősök, a legfontosabb határidők áttekintése 2011. 04.22.
Projekt nyitó rendezvény A projekt indítása, a munkatársak és a nyilvánosság tájékoztatása 2011.05.19.
Megvalósítási szakasz K+F stratégia
kidolgozása a
kiemelt kutatási
területekre
A Kiválósági Központok humánerőforrás,
infrastruktúra, kutatásfejlesztési és a tudományos
eredmények hasznosítási stratégiájának kidolgozása
2011.10.14.
Projekt koordinációs
értekezlet
A Kiválósági Központok munkájának koordinálása kéthavonta
Jelentés a projekt
szakmai
előrehaladásáról és
ezzel
összefüggésben
felhasznált
összegekről
A vállalt feladatok időarányos teljesítése negyedévente
Projektzárás Projektzáró
értekezlet
Az eredmények összegzése, a további teendők
meghatározása.
2013.02.15.
Fenntartási
időszak
Projekt Fenntartási
Jelentések (PFJ)
készítése
A fenntartási időszakra vállalt feladatok (indikátorok)
teljesítése
évente 2016.02.28-
ig

Megvalósíthatósági tanulmány letöltése itt.